Recent Submissions

 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Khalatur, Yevhenii
  Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost ...
 • Students Start-ups: Establishment and Development 

  Halamka, Dominik
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní ...
 • Studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků 

  Klimovič, Ondřej
  Téma bakalářské práce se nazývá studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků. Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, ve kterých se zabývám problematikou zeštíhlení skladového ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Novotný, Tomáš
  Hlavním úkolem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start, identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšení a následně zpracovat návrhy na zlepšení. Práce se skládá ze tří částí: ...
 • Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku 

  Fojtíková, Aneta
  Bakalářská práce se věnuje tématu podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku v obci Čejč. Tento plán je zpracován na teoretickém podkladu pomocí zvolených metod průzkumu trhu, finančního plánu či ...
 • Marketingová komunikace 

  Krbúšiková, Natália
  Táto bakalárska práca vychádza z návrhu na zlepšenie marketingovej komunikácie v Penzióne U Krba. V súčasnosti je marketing a marketingová komunikácia so svojimi nástrojmi neúnosne najdôležitejšími krokmi na dosiahnutie ...
 • Business Plan Proposal for a Company 

  Holický, Frederik
  Předmětem této práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti zaměřené na recyklaci pneumatik a jejich zpracování na drť, ze které se tvoří materiály pro stavbu nových silnic a další produkty. Teoretická ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Popova, Oleksandra
  Bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti podniku. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům, které jsou v práci využívány. Ve druhé části práce je představena analyzovaná společnost, ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn 

  Shchetinin, Yevhen
  akalářská práce je zaměřena na analýzu systémů odměňovaní zaměstnanců ve vybrané společností. Prace se děli na teoretickou část, analýzu současného stavu systémů odměňovaní a vlivy vnějšího a vnitřního prostředí. Pomoci ...
 • Zlepšení procesů ve společnosti 

  Kadleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zlepšením procesů ve společnosti Goldpress s.r.o., konkrétněji proces zpracování zakázky. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení procesů a podpory jejich řízení v podnikovém informačním ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trebichavský, Adam
  Dáta, informačný systém, analýza 7S, Porterov model, Zefis, bezpečnosť, SWOT analýza
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku s využitím mezipodnikového srovnávání 

  Novák, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti FRAENKISCHE CZ s.r.o. a porovnání ji s konkurenční společností LUNA PLAST a.s. Mezipodnikové srovnání je provedeno v letech 2018-2020 a poté ...
 • Financování developerských projektů 

  Šindel, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. V první části práce uvádím teoretická východiska, definice základních pojmů souvisejících s developerskou činností a možnosti ekonomického ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Hryshchenko, Valeriia
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti PJSC “Poltava Medical Glass Factory”. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska a poznatky marketingového mixu. Analytická část obsahuje rozbor a ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Vrátná, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci start-upu Stopskate. V teoretické části jsou představeny a vysvětleny základní pojmy spjaté s on-line marketingovou komunikací, které jsou poté využity v ...
 • Chování zákazníka/spotřebitele v konkrétní oblasti 

  Králová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování spotřebitele v oblasti návštěvy saun. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé práce. V této části jsou rovněž popsány hlavní faktory, ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Pavlicová, Martina
  Tato bakalářská práce se věnuje současné on-line marketingové komunikaci začínající firmy Eldomed s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny základní marketingové pojmy, na které je navázáno v části analytické. Analytická ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kudrnová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MTeZ, s.r.o. v období od roku 2016 do roku 2020 a návrhů na její zlepšení. Práce má tři hlavní části. V části Teoretická východiska jsou uvedeny a ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Křápková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti zásob. První část se věnuje teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic, zásob ajejich evidenci, účtování, oceňování a závěrečným operacím. ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Kudrnová, Marcela
  Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická ...

View more