Show simple item record

Measurement of optical connections

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorKučera, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.available2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUČERA, Z. Měření parametrů optických spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73922cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32958
dc.description.abstractKomunikace pomocí optických kabelů (spojů) je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v poslední době velmi rozšířilo. Optické kabely jsou ideálním spojením spolehlivosti a bezpečnosti přenosu dat. Jejich stále zlepšující se přenosové parametry přispívají k dosahování vysokých rychlostí v rámci přenosů informací na velké vzdálenosti. V teoretické části této práce jsou vyjmenovány základní druhy optických kabelů, jejich nejdůležitější parametry a nejpoužívanější metody měření optických kabelů. Dále jsou zde uvedeny metody spojování optických vláken a nejpoužívanější druhy optických konektorů. Hodnoty útlumu a odrazu, které vnášejí po zapojení těchto součástek do optických spojů. Detailněji je zde popsán přístroj, používající měřící metodu zpětného odrazu - OTDR, všechny jeho nejdůležitější součásti a způsob zobrazení měřené trasy na grafickém zobrazovači přístroje. Podrobněji je zde rozvedena problematiky identifikační a útlumové mrtvé zóny přístrojů OTDR a faktory ovlivňující délku mrtvé zóny – schopnost identifikace dvou nezávislých událostí na propojovacím vodiči (patchcordu) proměnné délky. V praktické části bude provedena série měření a vyhodnocení (numerické i grafické) naměřených hodnot délek útlumových a identifikačních mrtvých zón přístrojů OTDR.cs
dc.description.abstractCommunication via fiber optical cable (links) is the latest advancement of the transmission media currently used for data transmission. Despite initial problems, using of this medium in recent years has greatly expanded due to their indisputable advantages. Optical cable is a great combination of reliability and security of data transfer. Its constantly improving transmission parameters contribute to the high speeds in the long-distance transmission of data. In the theoretical part of this work some kinds of optical cables are mentioned, also the most important parameters and the most widely used methods of measurement of these cables. Apart from that other methods of joining optical cables and the most used types of optical cables are also mentioned. The values of the decline and reflection, which are led into the device after connecting these parts into the optical lines. The device using the measuring method of the reverse reflection is also described in this thesis altogether with its most important parts and the way of the display of the measured track on the graphic image of the device. The problematics of identification and decline dead zone and the factors influencing the lenght of dead zone – the ability to identify two independent events on the link patchcord of the variable lenght, is also described in details in this thesis. In the practical part a series of measurements and evaluation (numerical and graphical) of the measured values of decline lenghts and identificating dead zones of the OTDR device will be carried out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptický spojcs
dc.subjectidentifikační mrtvá zónacs
dc.subjectútlumová mrtvá zónacs
dc.subjectnumerická aperturacs
dc.subjectdynamický rozsahcs
dc.subjectOTDR.cs
dc.subjectOptical linken
dc.subjectevent death zoneen
dc.subjectattenuation death zoneen
dc.subjectnumeric apertureen
dc.subjectdynamic rangeen
dc.subjectOTDR.en
dc.titleMěření parametrů optických spojůcs
dc.title.alternativeMeasurement of optical connectionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-13:05:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73922en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:47en
sync.item.modts2021.11.12 12:14:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDostál, Ottocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Na str. 22 autor píše, že velkou výhodou konektoru MT-RJ je slučitelnost s konektorem RJ-45. Nechť autor tuto myšlenku dále v diskusi rozvede. V praktické části autor provedl měření s konektory E2000/APC. Lze předpokládat obdobné výsledky s konektory typu SC/APC?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record