Collections in this community

Recent Submissions

 • Projekt systému bezpečného podniku s přístupem společenské odpovědnosti podniků 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vznik nebezpečí při práci. S tím souvisí identifikace rizik a jejich řízení. Definuje všechna vznikající rizika a jejich preventivní opatření. Hlavním úkolem této činnosti je minimalizovat ...
 • Modelování vybraných rizik ve zdravotnictví 

  Nováková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných rizik ve zdravotnictví. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je zaměřena na modelování v podmínkách, kdy existují rizika spojená s očkovacím centrem v Brně. Teoretická část ...
 • Optimalizační modelování rizik v GAMSu 

  Kutílek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací ...
 • Mobilní sítě jako kritická infrastruktura a jejich rizika 

  Krkoš, Radko
  Práce se zaobírá problematikou mobilních buňkových sítí, fungujících v roli kritické infrastruktury, na základě systémového přístupu, obecných metod analýzy rizik a specializovaných metod pro diagnostiku a analýzu vycházejících ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Žiak, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia rizík vo vybranom podnikateľskom subjekte. Predmetom skúmania sú riziká vybraného subjektu. Objektom skúmania je slovenská firma so zmeneným názvom Betolta, a.s., ktorej ...
 • Analýza a řízení rizik z hlediska BOZP 

  Rapantová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Analýza současného stavu je orientována na legislativu České republiky a Evropské unie. Nástavbu ...
 • Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích 

  Kovalčík, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů ...
 • Optimalizační modely rizik v produkci ryb 

  Franěk, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rizikem spojeným s produkcí ryb. Vybraná rizika jdou dále zohledněna. Rizika jsou dále popsána a řešena pomocí FMEA matice. V práci je obsažen matematický model, který řeší optimální obsádku ...
 • Výběr informačního systému pro firmu VAMCORP GROUP, spol. s r.o. 

  Rychtecký, Michal
  Tato diplomová práce se týká výběru vhodného informačního systému, jenž bude sloužit pro zlepšení procesů a konkurenceschopnosti podniku VAMCORP GROUP, spol. s.r.o. V práci budou analyzovány podnikové potřeby a požadavky ...
 • Statistická analýza znečištění ovzduší vybranými polutanty 

  Pernicová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje výskyt naměřených imisních koncentrací oxidů dusíku, prachových částic frakce 10 a 2,5 m a přízemního ozónu v letech 2015–2019 na sedmi vybraných lokalitách území aglomerace Brna. V úvodu práce ...
 • Strategie zajištění BOZP zaměstnanců v případech mimořádné události 

  Velcová, Karolína
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zajištění BOZP zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Provedena byla analýza současného stavu v oblasti potenciálních rizik vybraných mimořádných událostí. Pozornost byla ...
 • Prevence selhání lidského činitele při rizikových činnostech 

  Jíra, Aleš
  Diplomová práce je zpracována na téma selhání lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem práce je aplikovat rizikovou analýzu na proces vybraného nejmenovaného podniku, který zpracovává zeleninu. Práce je rozdělena ...
 • Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců 

  Repík, Dušan
  Diplomová práce zpracována na téma „Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců.“ Práce propojuje obor řízení dodavatelských řetězců s oborem řízení rizik. V první části práce jsou definovány základní pojmy těchto ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn 

  Straka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému ve firmě, která se zabývá lokalizací. V práci jsou definovány teoretické pojmy nutné k porozumění oblasti informačního systému s ohledem na ...
 • Analýza a hodnocení rizik ve skladovacích prostorech pivovaru 

  Vintrová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve skladovacích prostorech pivovaru. Cílem práce bylo identifikovat a zhodnotit možná rizika spojená se skladováním manipulačních jednotek, která jsou součástí pracovního ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vyskočilová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu, který slouží k hodnocení a výběru dodavatelů požární zásahové obuvi společnosti Požární bezpečnost s. r. o. Práce obsahuje shrnutí teoretických východisek pro zpracování práce, ...
 • Psychosociální rizika a stres při práci 

  Čotek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá psychosociálními riziky a stresem v pracovní činnosti. Teoretická část práce je věnována definici a charakteristice psychosociálních rizik a stresu. Dále je popsáno legislativní zakotvení ...
 • Řízení rizik spojených s přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách 

  Karásek, Martin
  Diplomová práce se zabývá přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení a daně z příjmů. Analýza současného stavu je věnována obecnému seznámení s právními předpisy, dle ...
 • Tvorba bezpečného podniku ve vybraném průmyslovém odvětví 

  Kyselka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním možných nebezpečí ohrožující lidské zdraví, které můžou vzniknout při činnostech ve stavebním podniku P&P Stavební společnost a systému řízení BOZP v podniku. V úvodní kapitole je ...
 • Analýza rizik technologií chytrých domácností v rámci konceptu Internet of Things 

  Brych, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá moderními technologiemi, které bývají využity pro vybavení chytrých domácností. Analýza současného stavu je věnována konceptu Internet věcí, do kterého technologie chytrých domácností lze ...

View more