Collections in this community

Recent Submissions

 • Posouzení zdrojů environmentálních a zdravotních rizik ve vybraném podniku 

  Magera, Lukáš
  V diplomové práci je řešena problematika posouzení firmy nakládající s nebezpečnými chemickými látkami. V teoretické části byly řešeny právní a metodologické požadavky pro zhodnocení všech možností účinku nebezpečných ...
 • Stanovení výše zhodnocení rodinného domu v Uherském Brodě 

  Šnajdar, Martin
  Tato diplomová práce popisuje vliv prací provedených na rodinném domě a srovnání tohoto vlivu na jeho tržní hodnotu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z odborné literatury a legislativy. Vybrán byl dům ve ...
 • Společné datové prostředí (CDE) v oblasti BIM projektů a realitního inženýrství 

  Zatloukalová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá analýzou společného datového prostředí a vyhodnocuje přínosy jeho použití pro BIM projekty s využitím pro realitní inženýrství. První část práce je zaměřena na nezbytná teoretická východiska. Je ...
 • Analýza, posouzení a ošetření rizik výrobního procesu 

  Ďurovcová, Júlia
  Táto diplomová práca sa zaoberá riadením rizík vo výrobnom procese spoločnosti Frentech Aerospace, s.r.o.. Na začiatku sa práca venuje teoretickým východiskám s oblasti rizikového manažmentu, riadenia kvality a bezpečnosti. ...
 • Environmentální certifikace budov a její vliv na celkovou cenu stavby 

  Juříček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá environmentální certifikací budov. Základním popisem nejpoužívanějších typů certifikací a jejich vlivu na výslednou cenu nemovitosti. Práce zkoumá odhadovanou cenu referenční stavby na základě ...
 • Psychosociální rizika vzniku syndromu vyhoření vedoucích pracovníků jako faktoru ohrožení pro fungování organizace 

  Bártová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením psychosociálních rizik a syndromu vyhoření u vedoucích pracovníků. Je rozdělena do tří částí – teoretické, výzkumné a návrhové. Teoretická část je věnována definici a objasnění jednotlivých ...
 • Odezva vozidla v případě užití Start-Stop systému 

  Vaňková, Denisa
  Diplomová práca sa zaoberala výskumom odozvy vozidla v prípade využitia systému Start-Stop v osobných automobiloch s manuálnou aj automatickou prevodovkou. Namerané hodnoty pomocou pripojenia vodičov zo zbernice CAN-bus s ...
 • Vliv pohonné soustavy na jízdní dynamiku vozidla 

  Haniška, Jan
  Cílem diplomové práce je posoudit vliv koncepce hnacího ústrojí vozidla na jeho jízdní dynamiku. Posuzování je provedeno za pomoci dat získaných při jízdních zkouškách provedených s testovacími vozidly. Jako testovací ...
 • Vliv neupevněného nákladu na jízdní stabilitu vozidla 

  Černý, Dominik
  Diplomová práce je zaměřena na vliv neupevněného nákladu na jízdní stabilitu vybraných vozidel. Práce vyhodnocuje chování vozidel při vyhýbacím manévru během působení takového nákladu. Teoretická část se zabývá veškerými ...
 • Posouzení dostupnosti bydlení v Brně-městě a okolních obcích 

  Reichlová, Natálie
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení dostupnosti bydlení v Brně – městě a okolních obcí. Teoretická část práce se zabývá členěním pozemků apod. Praktická část se zabývá posouzením dostupnosti bydlení včetně možnosti ...
 • Ocenění podniku Kornfeil spol. s r.o. 

  Herůfková, Jitka
  Tato práce je zaměřena na aplikaci oceňovacích metod na vybraný podnik Kornfeil spol. s r.o. V práci jsou charakterizovány metody oceňování a popsán postup, jak metody ocenění aplikovat na vybraný podnik. Práce popisuje ...
 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Krechler, Ondřej
  Tato diplomová práce srovnává vybrané způsoby ocenění nemovitostí, se kterými se lze setkat při oceňování výrobního areálu. V teoretické části se diplomová práce zabývá vysvětlením základních pojmů a popisem metod, které ...
 • Optimalizační modely v ochraně obyvatelstva 

  Mihálová, Veronika
  Predložená diplomová práca využíva základné poznatky operačného výskumu pre modelovanie a najmä riešenie vzniknutých mimoriadnych udalostí, kedy je potrebné rýchlo a adekvátne realizovať rozhodnutia spojené s ukrytím ...
 • Vybraná problematika pohybu elektricky poháněných osobních dopravních prostředků 

  Konečný, Dalibor
  Diplomová práce Vybraná problematika pohybu elektricky poháněných dopravních prostředků je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část se zabývá popisem elektrických kol, elektrokoloběžek a elektrických skateboardů. ...
 • Vliv odlišnosti vlastnictví stavby a pozemku na obvyklou cenu nemovitostí 

  Klampflová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou související s rozdílným vlastnictvím pozemku a stavby na něm stojící. V první části jsou popsány příčiny vzniku rozdílného vlastnictví pozemku a stavby, jsou popsány metody ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení rizik v bankovnictví 

  Maňková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na využití fuzzy logiky v bankovním sektoru k hodnocení úvěrového rizika. Používá se umělá inteligence, především metoda fuzzy logiky, ke konstrukci modelu pro hodnocení klienta, zda představuje ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika prostřednictvím fuzzy logiky 

  Marcinov, David
  Diplomová práce se zabývá hodnocením rizika dodavatelů nejmenované společnosti XYZ. Hodnocení je provedeno pomocí teorie fuzzy logiky, která je aplikována v navrženém rozhodovacím modelu zpracovaném v programovém prostředí ...
 • Analýza, posouzení a ošetření rizik nákupního procesu vybraného podniku 

  Šurík, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje analýze nákupního procesu vybrané společnosti. Nákupní proces v podniku je přiblížen po teoretické stránce včetně různých definic z oblasti rizikologie. Po stanovení cílů diplomové práce je ...
 • Optimalizace návrhu staveb 

  Mikel, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace návrhu stavby a vlivem této optimalizace na realizační cenu stavby. Součástí této práce je vytvoření praktického přehledu zásad koncepce, rozdělených do základních ...
 • Investování do rezidenčních nemovitostí a tvorba portfolia reálných nemovitostí 

  Brožová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá investováním v oblasti rezidenčního bydlení. Zaměřuje se na přesné vydefinování pojmů, jako jsou investice, cash flow nebo portfolio. Práce také důkladně zkoumá metody hodnocení efektivnosti ...

View more