Recent Submissions

 • Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix 

  Haasová, Veronika
  Diplomová práce „Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix“ se zabývá analýzou marketingového mixu a zákaznické spokojenosti poskytovatele dlouhodobých ubytovacích služeb Chillhills Apartments. V první ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dokulil, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy a jeho možných změn vedoucích ke zlepšení současného stavu. První část práce je soustředěna na teoretická východiska potřebná k objasnění základních pojmů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pešina, František
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Navrátil, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem v souvislosti s podnikovými procesy. V práci jsou analyzovány procesy, jejich propojení s informačním systémem a místa, kde je možné informační systém vylepšit. Zohledňují ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Polášek, Petr
  Tématem diplomové práce je využití fuzzy logiky jako nástroje pro výběr dodavatele. Na základě dostupných informací byl vytvořen rozhodovací model, který slouží jako podpora v rozhodování o zvolení vhodného dodavatele. ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Elšík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikační strategie pro vybraný podnik. Cílem je analyzovat současný stav komunikačního mixu podniku a jeho vnějšího a vnitřního prostředí. Dále na základě provedených analýz navrhnout ...
 • Plán marketingovej komunikácie pre prémiové vlakové zájazdy 

  Gálik, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na plán marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Špecifikuje marketing, marketingovú komunikáciu a analytické nástroje marketingového výskumu. Práca obsahuje odporúčania na zlepšenie ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro vyhodnocení dodavatelů průmyslových větráku pro společnost První brněnská strojírna a.s. (PBS Brno). Společnost existuje více než 200 let na trhu a má více než 100 ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti vstupující na český trh 

  Mazal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie slovenské společnosti Shirt Up, s.r.o. pro vstup na český trh. Společnost je malým producentem triček s potiskem a v současné době má zastoupení výhradně na Slovensku. ...
 • Vyhodnocení penzijních fondů s využitím fuzzy logiky 

  Jesenská, Alžbeta
  Cielom diplomovej prace je vytvorenie expertného systému založeného na modeloch fuzzy logiky v programoch Excel a MATLAB, pomocou ktorého je možné ohodnotiť rôzne dôchodkové fondy a ďalšie finančné produkty. Vzhľadom na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tučková, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Racionalizace výrobních procesů v podniku 

  Novakov, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou výrobných procesov v podniku Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.. Cieľom práce je zmapovať súčasný stav procesov, ktoré úzko súvisia s výrobnou činnosťou, nájsť príčiny ...
 • Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o. 

  Kotolan, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad ...
 • Využití marketingového přístupu v řízení lidských zdrojů 

  Vitulová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení procesu výběru nových zaměstnanců a také zlepšení pracovních vztahů ve společnosti Partners, a.s. Mezi hlavní teoretické přínosy této práce patří rozšíření ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Smolík, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na návrh změn pro potřeby dalšího rozvoje podnikání v obchodní firmě. Návrh změn bude vycházet ze závěrů provedené analýzy aktuálního stavu informačního systému a souvisejících procesů ve firmě. ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Lindovská, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...

View more