Recent Submissions

 • Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hořelková, Daniela
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...
 • Motivace 

  Šmerek, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je motivace zaměstnanců ve společnosti DCom s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti je hlavně vývoj a výroba vlastních zařízení, spolu s příslušenstvím pro bezdrátové komunikační ...
 • Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 

  Hercik, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů 

  Koreček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na rozšíření činnosti konkrétního subjektu, který v současné době nabízí prodej dálkově řízených modelů, o pronájem malých bezpilotních letounů. Práce komplexně ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti LUX-IDent s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Vašíček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti LUX-IDent s.r.o. za období roku 2011 – 2015. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Krmíček, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem vybraného podniku. Úvodní část je věnována teoretickým poznatkům týkající se dané problematiky. Druhá část je zaměřena na analýzu současné marketingové situace podniku. V závěrečné ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hojecká, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ABC s. r. o. použitím výnosových metod ocenění, které vychází z detailní analýzy podniku.
 • Systém odměňování pracovníků ve vybrané firmě 

  Stehlíková, Jaroslava
  Tato diplomová práce nese téma odměňování zaměstnanců v kontextu motivace a popisu benefitů aplikovaných ve zvolené finanční instituci, jako jedním ze způsobů motivace zaměstnanců. Motiv je hybnou silou lidské činnosti a ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Malíková, Lucie
  Hlavním cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro reklamní agenturu a grafické studio MABAX. Teoretická část práce vytváří ucelený přehled o problematice marketingu, tvorby marketingového mixu a ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Honsová, Radka
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti. Tato společnost je značkovou prodejnou a servisem vozů Mercedes-Benz. Ve společnosti nejsou jasně stanovené cíle a marketingová strategie. Úkolem tedy bude ...
 • Oceňování vybrané skupiny majetku AREAL SLATINA, a.s. 

  Holopová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování budov společnosti AREAL SLATINA, a.s. Na základě teoretických podkladů jsou vymezeny výhody a nevýhody jednotlivých oceňovacích přístupů. Záměr práce je navrhnout optimální ...
 • Zhodnocení motivačního programu vybrané společnosti a návrh změn 

  Lefnerová, Miroslava
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační program vybrané společnosti. Teoretická část zahrnuje základní pojmy týkající se motivace, teorií motivace, odměňování a péče o zaměstnance. Praktická část obsahuje analýzu současného ...
 • Interní audit 

  Sedláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá interním auditem procesu nákupu ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod. Cílem je zhodnotit stávající situaci a nabídnout doporučení přinášející přidanou hodnotu organizaci. Analýza ...
 • Interkulturní management ve vybrané společnosti 

  Badinová, Eszter
  Tato diplomová práce analyzuje interkulturní management a komunikaci v české společnosti působící na mezinárodní úrovni. Práce používá dotazníkové šetření pro získání lepšího vhledu do cross-kulturní komunikace mezi týmy ...
 • Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix 

  Haasová, Veronika
  Diplomová práce „Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix“ se zabývá analýzou marketingového mixu a zákaznické spokojenosti poskytovatele dlouhodobých ubytovacích služeb Chillhills Apartments. V první ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dokulil, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy a jeho možných změn vedoucích ke zlepšení současného stavu. První část práce je soustředěna na teoretická východiska potřebná k objasnění základních pojmů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pešina, František
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Navrátil, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem v souvislosti s podnikovými procesy. V práci jsou analyzovány procesy, jejich propojení s informačním systémem a místa, kde je možné informační systém vylepšit. Zohledňují ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...

View more