Show simple item record

Review expert opinion - possible procedure experts on the basis of analysis of specific review expert opinion - from the perspective of forensic ecotechnique: forest and trees

dc.contributor.authorAlexandr, Pavel
dc.contributor.authorVokurka, Jan
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 506-512. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52632
dc.description.abstractK zadání revizního znaleckého posudku se soud uchyluje zvláště v případech, kdy se jedná o několik rozporných posudků, nebo předloží-li účastník řízení k důkazu znalecký posudek zpracovaný znalcem mimo řízení s nesouladnými závěry s posudkem znalce ustanoveného soudem v průběhu řízení. Ve většině případů dochází ke značné časové prodlevě od předmětné události, jejíž příčiny má např. revizní posudek stanovit. Příspěvek na základě analýzy revizních znaleckých posudků zobecňuje postupy znalce při jeho vypracovávání v rámci „Bezpečnostní diagnostiky“. Postup hodnocení vychází metodicky z hierarchie systémového zařazení a vazeb v rámci oboru FEld a jeho hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací. Jsou popsány kritické body, jejichž četnost je závislá zejména na charakteru zadání (středně složitá-složitá), tedy typu znaleckého posudku (TZP) a dále na existenci řešených znaleckých objektů v čase. Příspěvek potvrzuje známou skutečnost, že vypovídací schopnost potřebných stop, relevantních vztahů a kauzalit reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, výrazně klesá s časem.cs
dc.description.abstractTo enter the review expert opinion, the court resorted especially when it is a few conflicting expert opinions, submits to the participant of proceedings to the evidence expert opinion prepared by an expert outside the proceedings, which is not to comply conclusions with the expert opinion by expert appointed by the court. In most cases, there is a significant time delay that has elapsed since the incident, whose cause has such review expert opinion to determine. Paper based on an analysis of significant review expert opinion generalizes revision procedures expert opinion from the perspective of the "Safety diagnostics". The evaluation process is based on a hierarchy of methodical system status and links within the subject FEft and its major subsystems and sequence of information transfer. Describes the critical points whose frequency mainly depends on the character input report (moderately complex-complex), then Type of expert opinion (TEO) and further on the existence of the solved expert objects in time. Article confirms the known fact, that explanatory power of the required track, relevant relationships and causalities of the real expert objects of system FOREST-TREES-MAN, distinctly decreases with time.en
dc.formattextcs
dc.format.extent506-512cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectForenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld)cs
dc.subjectbezpečnostní diagnostikacs
dc.subjecttyp znaleckého posudku (TZP)cs
dc.subjectrevizní posudekcs
dc.subjectpostup znalcecs
dc.subjectForensic ecotechnique: forest and trees (FEft)en
dc.subjectSafety diagnosticsen
dc.subjectType of expert opinion (TEO)en
dc.subjectrevision expert opinionen
dc.subjectprocedure of the forensic experten
dc.titleRevizní znalecký posudek - možný postup znalce na základě analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřevinycs
dc.title.alternativeReview expert opinion - possible procedure experts on the basis of analysis of specific review expert opinion - from the perspective of forensic ecotechnique: forest and treesen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record