Recent Submissions

 • Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech 

  Hrubý, Petr
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr ...
 • Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti 

  Marko, Michal
  Tato práce reaguje na celosvětový problém týkající se hledání alternativních zdrojů nerostných surovin. Práce se zabývá analyzováním vzorků vysokoteplotních a fluidních popílků z produkce elektráren v České republice a ...
 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Stanovení antibiotik v odpadní vodě 

  Suková, Petra
  V práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting 

  Pikner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na ...
 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

  Šilhánková, Lenka
  Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
 • Studium optických vlastností organických materiálů pro nelineárně optické aplikace 

  Hrbková, Silvie
  Tato práce se zabývá vývojem metody pro stanovování dvoufotonových absorpčních parametrů a její následnou aplikací na nových látkách. V teoretické části jsou popsány děje dvoufotonové absorpce, nejpoužívanější metody ke ...
 • Anizotropní techniky ve studiu cytoplazmy 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo provést srovnávací experimenty pomocí časově rozlišené anizotropie a ustálené anizotropie v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Fluorescenční sondou pro skenování buněčného vzorku byl vybrán ...
 • Sledování obsahu gliadinu v pivu 

  Porubiaková, Otília
  Pre stanovenie obsahu gliadínu v pive bola použitá enzýmová imunoanalýza. Je to rýchla a spoľahlivá metóda, ktorá sa bežne používa v potravinárskom priemysle. Celiakia je autoimunitné ochorenie, inak nazývané intolerancia ...
 • Využití metod fyzikálně-chemické analýzy při studiu intracelulární a extracelulární vody 

  Matejčíková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom metód dostupných na fakulte chemickej VUT v Brne, ktoré je možné použiť k stanoveniu fyzikálno - chemických vlastností bunkovej vody. Hlavnou úlohou práce bolo určiť, ktoré z týchto ...
 • Povrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výboji 

  Maruniak, Marek
  Práca sa zaoberá opracovaním povrchov rôznych polymérnych biomateriálov pomocou plazmy generovanej za atmosférického tlaku. Plazma je generovaná medzi dvoma elektródami pričom medzi nimi je vložené dielektrikum. Za použitia ...
 • Nový způsob přípravy hydrogelů 

  Kratochvílová, Olga
  Tato práce je zaměřena na testování vlivu iontové síly na přípravu hydrogelů připravených pomocí fázové separace polyelektrolytu hylauronanu sodného (Hya) s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamonium bromidem (CTAB) ...
 • Využití rostlinných bioindikátorů při sledování kontaminace životního prostředí 

  Koláček, Tomáš
  Kontaminace životního prostředí může být sledována jednak analytickými nástroji, ale také rozličnými druhy bioindikátorů, které poskytují relevantní informaci o účincích toxických látek a jejich směsí na organizmy in situ. ...
 • Hodnocení vedlejších energetických produktů pomocí vybraných testů ekotoxicity 

  Král, Petr
  Tématem bakalářské práce je studium ekotoxicity vedlejších energetických produktů vznikajících v energetickém průmyslu. Teoretická část je zaměřena na současnou problematiku testování ekotoxicity odpadů, a to zejména na ...
 • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
 • Stanovení hormonů v odpadních vodách 

  Zouharová, Kamila
  Předložená teoretická a praktická studie byla zaměřena na problematiku jedné skupiny léčiv, tj. hormonů. V prezentované studii byly podrobně charakterizovány hormony jako léčiva, případně jako léčebné prostředky a rovněž ...
 • Deprotonace v excitovaném stavu jako metodika charakterizace koloidních systémů 

  Richterová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium přenosu protonu v excitovaném stavu v micelárních systémech. Nejprve byla stanovena kritická micelární koncentrace použitých tenzidů CTAB, SDS a Tritonu X-100. Dále byla měřena ...
 • Možnosti produkce pigmentů kvasinkami 

  Gonová, Dominika
  Karotenoidy sú prirodzene sa vyskytujúce pigmenty syntetizované kvasinkami, baktériami, vláknitými hubami i rastlinami. V posledných rokoch vzrastá záujem o štúdium týchto pigmentov a ich mikrobiologickú produkciu najmä ...

View more