Show simple item record

ResPublica/Civitas Socialis - Strachotín

dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorLachman, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:54:49Z
dc.date.available2018-10-21T20:54:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLACHMAN, P. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other101808cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65190
dc.description.abstractPři hledání genia loci - ducha místa lze využít principů fenomenologie aplikovaných na krajinu, architekturu. Tímto přístupem jsme schopni popsat i abstraktní jevy a procesy v krajině. Hledáme charakter míst, místa utváří krajinu. Pokusem o ohraničení, definování charakteru místa jsme schopni uchopit krajinu, svět. Krajinu lze rozdělit na tři druhy, posouzením charakteru, srozumitelnosti, měřítka, přítomnosti vody, struktury, identity: romantická, klasická, kosmická. Na základě analytické předdiplomní práce vybírám lokalitu „trojúhelníka“ mezi hrázemi jako vhodnou pro drobný zásah ve formě novostavby objektu kulturního i turistického významu pro obec Strachotín a okolí. Funkce reagují na potřeby posílení identity a jedinečnosti místa, vesnice v krajině, postavení obce v širokém okolí. Právě v tomto místě je obsaženo napětí, potenciál, síla, kterou je potřeba využít. Na hrázi se stýkají dvě krajiny, kosmická a klasická. Dochází zde ke změně měřítka. Krajina vody je ryze technickou záležitostí, přehrada je výtvorem člověka, hráz je technologie umožňující zadržet vodu. Na druhé straně je přirozená, klasická krajina, která obděláváním dává obživu lidem, kteří se v ní usadili před lety a postavili sobě vesnici. Na hraně se střetávají fenomény vody-vodní plochy nádrže, země-krajiny a vzduchu-oblohy. Samotné přicházení k vesnici je symbolické, po hrázi, po silnici, výrazná je křivka kopců uzavírající pohled v zadním plánu, střední plán dotváří hradba stromů skrývající vesnici. Dominantním prvkem je vertikála věže kostela. Ve snaze využít potenciálu hráze jako rozhraní krajiny je možné vytvořit objekt nebo upravit místo samotné. Nelze však ideově soupeřit s již vytvořeným. Kostelní věž bude vždy symbolizovat vztah duchovního a pozemského, pomyslné propojení s nebem, není cílem snažit se přebít tuto dominantnost. Cílem je organicky se zapojit, ale nesplynout, využít unikátního okamžiku spatření, uvědomění si místa.cs
dc.description.abstractIn search of the genius loci - the spirit of the place we can use the principles of phenomenology applied to the landscape, architecture. With this approach we are able to describe the abstract phenomena and processes in the landscape. We are looking for the character of places, places make landscape. By attempting to delimit, define the character of the place, we are able to grasp the landscape, the world. Landscape can be divided into three species, assessing character, clarity, scale, presence of water, structure, identity: romantic, classical, cosmic. Based on the analytical pre-diploma thesis, I select the "triangle" site between the dykes as suitable for minor intervention in the form of a new building of cultural and tourist importance for the village of Strachotín and its surroundings. Functions respond to the need of strengthen the identity and uniqueness of the place, the village in the countryside, the position of the township in the wider area. This is where the tension, the potential, the force that needs to be used are contained. There are two landscapes on the dyke, cosmic and classical. There is a scale change here. The water scenery is a purely technical matter, the dam is a human creation, the dyke is a technology that allows water to be retained. On the other hand, it is a natural, classical landscape that gives life to the people who settled there years ago and built a village for themselves. The phenomenon of water-water surface of the reservoir, earth-landscape and air-sky are encountered on the edge. The approach to the village itself is symbolic, along the dam, on the road, the curve of hills with a view in the back plan, the central plan completes the walls of the trees that surround the village. The dominant feature of the church's tower verticals. In order to exploit the potential of the dam as a landscape interface, it is possible to create an object or modify the site itself. However, it can not ideally compete with the already created. The church tower will always symbolize the relationship of the spiritual and secular, imaginary connection with heaven, not the goal of trying to overcome this dominance. The goal is to engage organically, but not to go, to take advantage of the unique moment of sight, awareness of the place.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrajina místo prostor fenomenologie výhled panorama Pálava víno Strachotíncs
dc.subjectlandscape space phenomenology view panorama Pálava wine Strachotínen
dc.titleResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017cs
dc.title.alternativeResPublica/Civitas Socialis - Strachotínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-29-16:21:40cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid101808en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:28:49en
sync.item.modts2020.03.31 16:47:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeHavelka, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Milan Nytra (předseda) Ing. arch. Radim Javůrek (člen) Ing. arch. Klára Steinhauserová (člen) Ing. arch. Roman Strnad (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record