Show simple item record

The leachability of metals from geopolymers using various leaching mediums

dc.contributor.advisorKoplík, Jancs
dc.contributor.authorBystrianska, Emíliacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBYSTRIANSKA, E. Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other87018cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65371
dc.description.abstractCieľom tejto práce je zrovnanie vylúhovateľnosti kovu z AAM vplyvom použitia rôznych vylúhovacích médií. Bola porovnávaná schopnosť stabilizovať 1 hm. % Pb2+ v alkalicky aktivovaných matriciach za použitia rozdielnych vylúhovacích skúšok (ČSN EN 12457, HJ-T/299, TCLP). Koncentrácia kovu vo výluhu bola stanovená metódou ICP-OES. Matrice pozostávali z vysokopecnej trosky a vysokoteplotného popolčeka. Distribúcia olova v matriciach bola analyzovaná pomocou SEM mikroskopie. Ďalej bol skúmaný vplyv mechanickej pevnosti a pH výluhu na koncentráciu vylúhovaného olova.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is the comparison of the leachability of metal from AAM due to the use of various leaching mediums. The ability to stabilize 1 wt. % Pb2+ in alkali-activated matrices was compared using different leaching tests (ČSN EN 12457, HJ-T/299, TCLP). The concentration of metal content in leachate was determined by ICP-OES method. The matrices consisted of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. Lead distribution in matrices was analyzed by SEM microscopy. Furthermore, the effect of mechanical strength and pH leachate on the lead concentration were examined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlkalicky aktivované materiálycs
dc.subjectvysokopecná troskacs
dc.subjectpopolčekcs
dc.subjectimobilizáciacs
dc.subjectolovocs
dc.subjectAlkali-activated materialsen
dc.subjectblast furnace slagen
dc.subjectfly ashen
dc.subjectimobilizationen
dc.subjectleaden
dc.titleVyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích mediícs
dc.title.alternativeThe leachability of metals from geopolymers using various leaching mediumsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:11:10cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87018en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:28en
sync.item.modts2021.11.12 09:51:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBeranová, Denisacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka se ve svém vystoupení zabývala problematikou vyluhování těžkých kovů z materiálů sloužících k enkapsulaci a imobilizaci nebezpečných odpadů. Prezentace byla jasná a srozumitelná za použití vhodných grafických prostředků. Dotazy oponenta zodpověděla správně a úplně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record