Show simple item record

Cultural Center Brno

dc.contributor.advisorŠindlar, Jiljícs
dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorJuračková, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T06:53:56Z
dc.date.available2019-04-04T06:53:56Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJURAČKOVÁ, L. Kulturní centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105032cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68682
dc.description.abstractBakalářská práce rozvádí architektonickou studii vypracovanou v rámci předmětu AG33 do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Kulturní centrum v Brně, pro který byla vybrána parcela na ulici Údolní naproti náměstí Obilní trh ve svahu pod Špilberkem. V blízkosti pozemku se nachází Fakultní nemocnice Brno – porodnice a budova Veřejného ochránce práv a historická zástavba z 19. století, která přísně dodržuje uliční čáru, tato uliční čára byla během 2. světové války narušena prolukou vzniklou dopadem bomby. Novostavba kulturního centra je navržena ve vzniklé proluce mezi dvěma historickými domy a doplňuje původní uliční čáru. Hlavní myšlenkou návrhu bylo dodržet uliční čáru a zároveň navázat na protější náměstí s parkem a propojit skrze navrhovaný objekt tento park a hrad Špilberk. Objekt se skládá ze tří částí. Hlavní objekt je ve tvaru L a jeho zadní část je částečně zasazena do svahu, ve větším křídle objektu se nachází foyer, velký sál, zázemí pro účinkující a zaměstnance a technické zázemí a sklad v prvním nadzemním podlaží, malý sál s foyer v druhém nadzemním podlaží a galerie ve třetím nadzemním podlaží, v menším křídle je navržena kavárna a cvičební sál. Druhou část tvoří krytý přístřešek ve tvaru L tvořený ocelovou konstrukcí, který navazuje na hlavní objekt a vytváří čtvercový dvůr. Zastřešení zároveň tvoří krytý průchod od Obilního trhu směrem ke Špilberku. Třetí objekt je nejmenší, je kvádrového tvaru a je určen jako pronajímatelné prostory především pro zájmové kroužky.cs
dc.description.abstractBachelor thesis expands an architectural study elaborated within the framework of the course AG33 to the stage Documentation for permission of construction and Documentation for building permission. The topic of the thesis is a Culture Center in Brno, for which was selected a lot on the street Údolní in front of square Obilný trh in a slope under the Špilberk. Close to the lot is located University hospital Brno – maternity hospital and the building of Public Guard of Rights and historical build-up area from 19. century, which strictly keeps a street line, this street line was disrupted by gap site during the 2. World War, due to the bomb fallout. New building of the cultural center is designed in this gap site between two historical houses and completes original frontageline. The main idea of design was to keep the fromtage line and at the same time interconnect by designed project an opposite square with a park and castle Špilberk. Object comprises three parts. The main object is in the shape of a letter L and its back part is partly built in the slope, in bigger wing of the building is located a foyer, a big concert hall, performers, staff and technical facilities and storage area in the first floor, small conference hall with foyer in the second floor and gallery in the third floor, in smaller wing café and gym are located. Second part includes sheltered penthouse in the shape of letter L which is designed in form of steel structure, which is adjacent to the main object and thus creates square-shaped yard. The cover at the same time creates sheltered passage from Obilný trh onwards to Špilberk. Third object is the smallest one, it has cuboid shape and it is defined as a commercial space especially for free-time activities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectObilní trhcs
dc.subjectŠpilberkcs
dc.subjectkulturní centrumcs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectcvičební sálcs
dc.subjectdvůrcs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectperforovaná fasádacs
dc.subjectBrnoen
dc.subjectObilný trhen
dc.subjectŠpilberken
dc.subjectculture houseen
dc.subjectgalleryen
dc.subjectcaféen
dc.subjectgymen
dc.subjectyarden
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectperforated façadeen
dc.titleKulturní centrum Brnocs
dc.title.alternativeCultural Center Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-27-16:27:13cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105032en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:46:33en
sync.item.modts2020.03.31 03:02:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMarek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record