Show simple item record

Adaptabilita sídelní struktury suburbánního prostředí

dc.contributor.authorJenčková, Barbora
dc.date.accessioned2019-11-29T08:48:22Z
dc.date.available2019-11-29T08:48:22Z
dc.date.issued2019-11-13cs
dc.identifier.citation8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019, s. 20-27. ISBN 978-80-214-5802-4.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5802-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184066
dc.description.abstractVolná krajina suburbánního území stále ještě vytváří prostor pro formování nových sídelních struktur. Některé nové stavby v perimetru velkých měst vznikají ve vazbě na stávající sídla jako odezva na poptávku v sídle či regionu, mnohé jsou však na místních podmínkách a potřebách téměř nezávislé. Zatímco na okrajích původních obcí se rozvíjí nová monofunkční zástavba pro bydlení, ve volné krajině se nově utvářejí průmyslové a logistické areály, které výrazně ovlivňují krajinu i obraz sídel. Zejména se jedná o areály a objekty nadmístního využití, jejichž vznik je determinován potřebou v globálním kontextu a které jsou vázané na existenci nadmístní dopravní infrastruktury. V perimetru města Brna jsou v oblastech Židlochovicka a Kuřimska zkoumány vazby nových struktur na stávající osídlení, míra přínosu nových intervencí či naopak oslabení stávajících sídelních struktur těmito intervencemi a adaptabilita původních a nových struktur osídlení v souvislosti s těmito jevy.cs
dc.description.abstractThe free landscape of the suburban area still creates space for the formation of new settlement structures. Some new constructions in the perimeter of large cities arise in relation to existing settlements in response to demand in a settlement or region, but many are almost independent of local conditions and needs. While a new monofunctional housing development is being developed at the margins of the original municipalities, industrial and logistic areas are being formed in the open countryside, which significantly influence the landscape and the image of settlements. In particular, these are areas and objects of over-local use, the emergence of which is determined by need in a global context and which are linked to the existence of over-local transport infrastructure. In the perimeter of the city of Brno, the links between new structures and existing settlements, the extent of the benefits of new interventions or the weakening of existing settlement structures by these interventions and the adaptability of original and new settlement structures in relation to these phenomena are examined.en
dc.formattextcs
dc.format.extent20-27cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartof8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectstruktura osídlenícs
dc.subjectměřítko strukturycs
dc.subjectadaptabilita územícs
dc.subjectelasticita strukturycs
dc.subjectúzemní plánovánícs
dc.subjectsídelní kašecs
dc.subjectúzemní rozvojcs
dc.subjectsettlement structureen
dc.subjectscale of structureen
dc.subjectadaptability of the territoryen
dc.subjectstructure elasticityen
dc.subjectspatial planningen
dc.subjectsettlement porridgeen
dc.subjectterritorial developmenten
dc.titleAdaptability of the Suburban Environmental Structureen
dc.title.alternativeAdaptabilita sídelní struktury suburbánního prostředícs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date13.11.2019cs
but.event.title8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2019.3en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record